گواهینامه های داروسازی

شرکت داروجویان حیات، دارای گواهینامه معتبر GMP بوده و تمامی محصولات خود را منطبق با مقررات مربوطه تولید می کند. گواهینامه GMP به معنی شرایط خوب تولید، یکپارچگی فرایند تولید مواد خوراکی، دارویی و همچنین انطباق آن با قوانین را تضمین می کند.